solitair kaartspel called CALCULATION,  Broken Intervals and as Hopscotch,waar je je hersens bij moet houden.

Solitaire card game where you must keep using your brain.

 

Wij gebruikten twee spellen kaarten zonder jokers twee whistspellen

1 t/m10 komt overeen met 1 t/m 10
Boer=11, vrouw=12, koning=13, aas=1

solitaire card game where you must keep in mind. two decks of cards without jokers T/m10 1 corresponds to 1 t / m 10 Boer = 11, female = 12, king = 13, ace= 1

rij=row! stapel=staple/pile/stack vrouw=woman, female chart aas=ace boer=farmer, peasant

 

fase1=phase1

 

RIJ1:Vorm 8 stapeltjes van 13 kaarten (2 spellen zonder jokers). Bovenste kaart open leggen.
RIJ2:Als er een aas ligt deze boven de eerste stapel leggen (op rij2). De twee boven de tweede stapel.
RIJ3; Bovenop rij2 zodat de eerste kaart nog zichtbaar blijft(zodat je weet wat er onder ligt).
Op 1 of de A (verdubbelen) komt de 2. (deze op rij3 leggen)
Op de 2 komt 4 (deze op rij3 leggen)
Op 3 komt 6 (deze op rij3 leggen)
Op 4 komt 8 (deze op rij3 leggen)
Op 5 komt 10 (deze op rij3 leggen)
Op 6 komt 12, maar die word voorgesteld door de vrouw. (deze op rij3 leggen)
Op 7 komt 14, zit er niet in maar de koning stelt 13 voor, verschilt 1 dus mag hier de 1 of de Aas neergelegd worden. Let op, je kunt de kaarten dus op verschillende lokaties kwijt.
Op de 8 komt 16 (3 hoger als koning=13) dus hier komt de 3. (deze op rij3 leggen)
Volgende stap. Tel bij rij2 en 3 de kaarten op.
Je moet eerst rij 3 helemaal gevuld hebben. Dus stel je kan kaart 2 op stapel 8 leggen terwijl stapel 1 nog geen kaart 2 op rij3 ligt, dan mag dit niet.
Stapel 1: aas+2=3 kaart 3 erop leggen
Stapel2: 2+4=6 kaart 6 erop leggen
Stapel3: 3+6=9 kaart 9 erop leggen

Row1: Form 8 stacks of 13 cards (2 games without jokers).

Top card to open up.

Row2: lay an ace above the first stack (in row2).

a two above the second stack. etc etc.

then row3on top of row 2 so that the first card stays visible (so you know what lies below).

1 or the A (double), the 2. (lay it on row 3)

At the 2, 4 (lay it on row 3)

At 3, 6 (rij3 on this record) At 4, 8 (rij3 on this record) 5 is at 10 ((lay it on row 3)

At 6 is 12, but that is represented by the womanchart. (lay it on row 3)

At 7, 14,does not exist but the king is 13, it differs 1 number so you can lay here the ace.

Note, you can use the cards at different locations so pay attention. (If you lay it wrongly it will involve the solvation of the game)

at 8, 16 (3 higher as king = 13) So here comes the 3. ((lay it on row 3)

Next step. count up row2 and 3.

You must first have completed filled row 3. So suppose you can lay 2 to 8 and stack 1 has no card 2 on rij3 is, then you are not allowed do that.

Stack 1: Ace +2 =3 lay chart 3on row 3

Staple 2: 2 +4 =6 lay chart 6 row 3

Stack3: 3 +6 = 9 lay out card 9 on row3

Stack 4: 4 +8 = 12(represented by awoman) lay on row3

Stack 5: 5 +10 = 15 (koning13 pull off) get this card 2 15-13 = 2.

Stack 6: 6 +12 = 18 (koning13 pull off) = 5 18 to 13 am this card 5.

stack4: 4 +8 = 12 woman lay on map

Stack 5: 5 +10 = 15 (king13 pull off) get this card 2 15-13 = 2.

Stack 6: 6 +12 = 18 (pull offkoning13 ) = 5 18 -13 =5.

Stack7+ 1 = 8

Stapel8: 8 +3 = 11 so the farmer (= 11) ETC ETC

If you can not get the first stack of row1 empty and then dived the complete stack over the other ones. So open up the tickets. On the last stack come many cards now, but every stack will come to turn.

fase/phase2

 

Het doel is uiteindelijk om alle kaarten van rij 1 op te krijgen. Je krijgt uiteindelijk alle koningen als laatste op rij 3 en dan is het spel afgelopen. Mijn ouders deden hiermee een wedstrijdje. Een legde het spel en somde de volgorde van de kaarten op. De ander legde precies dezelfde stapels Als je GOED SPEELT KUN JE HET UITKRIJGEN,en een beetje geluk The goal :You finally get all the kings on the last row 3 and then the game ends. My parents did this a game. One layed the game and listed the order of the cards. The other put the exact same stacks. If you play well you can finish this, and a little luck

andere patience met 2 personen anders

diverse patiences and on Hopscotch ( just explanation, not online) . Online

+250 sollitaires van zit ook op android gsm, Iphone ?

on a computer paid but worth it: contains Hopscotch and more

ndrei